Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kovalent Bağ Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kovalent Bağ (Özet) : Atomlar arasında, son katmanlarda yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa Kovalent Bağ denir. Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir. Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan yaratacaklardır. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ yaratır.
Kovalent Bağ (Detay) : Ametal atomları kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir. Örneğin iki hidrojen atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent bağ oluşturur. Böylece her bir hidrojen atomu helyumun kararlı yapısına ulaşır.

Kovalent Bağ

Hidrojen gibi birçok ametal başka ametallerle bileşik oluştururlar. CO, H2O, NO2, CO2 bunlardan bazılarıdır.

Kovalent bağ kuran atomlar arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar, her iki atomu da dublet ya da oktete ulaştırır. Her iki atoma da iyon diyemeyiz. Çünkü elektron almamış, vermemişlerdir. Kovalent bağ aynı cins atomlar arasında oluyorsa apolar kovalent bağ adını alır.

Kovalent bağ farklı cins atomlar arasında oluyorsa polar kovalent bağ adını alır. Su molekülünün bağ yapısı bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomunun kovalent bağ yapması sonucu oluşur. Hidrojen atomlarından her biri kendi elektronunu oksijen atomunun bir elektronu ile ortaklaşa kullanır. Böylece hidrojen atomları kararlı helyuma benzerken, oksijen atomu da kararlı neona benzer.

Kovalent Bağ

Bir su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluştuğu için, su molekülü H2O şeklinde yazılır.

Kovalent bağlı yapılar molekül oluşturur. Atomlar arasında elektron ortaklaşması veya elektron alışverişi olmazsa kimyasal bağ da olmaz.

Kovalent bağ (iyonik ve metalik bağın tersine) yönlüdür; bağ açılarının etkileşimin gücü üzerinde etkisi büyüktür. Bu etkinin kaynağı, kovalent bağların, atomik yörüngelerin üst üste binmesiyle oluşmasından ileri gelir. Atomik yörüngeler (p, d, ve f orbitalleri) hepsi yönlü karakterde olup, bağlanma esnasında önemli ölçüde yöne bağlı etkileşime neden olurlar.

Kovalent bağ, genellikle benzer elektronegatifliğe sahip atomlar arasında gerçekleşir. Bu nedenle ametaller, daha kolaylıkla kovalent bağı tercih eder ve metaller de kolayca yerlerinden oynatılabilen elektronların daha serbestçe dolaşabildiği metalik bağ yaparlar. Ametallerde bir elektronun serbest kalması daha zordur, dolayısıyla benzer elektronegatifliğe sahip bir madde ile birleşme söz konusu olduğunda o elektronun paylaşılması tek seçenek haline gelir.


Kovalent Bağ Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kovalent Bağ Sunumları

 • 2
  Önizleme: 9 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KOVALENT BAĞLAR Kovalent bağ, ametal-ametal ve yarı metal- ametal atomları arasında gerçekleşir ve elektron ortaklığına dayanır. Kimyasal bağ oluşumuna atomların tüm elektronları değil, yalnızca değerIik elektronları katılır. Yarı dolu değerlik orbitalleri, tam dolu olacak şekilde bağ yapmaya çalışır. Bir kovalent bağ, zıt spinli iki elektrondan oluşur. Zıt spin, atomun molekül içinde daha düşük enerjili (daha kararlı) olmasını sağlar. Her bağ, enerji açığa çıkararak oluşur. Aynı cins atomlardan oluşan moleküller element moleküllerdir. Böylesi moleküllerde çekirdekleri bağlayan elektron bulutu, çekirdekler çevresinde simetrik biçimde dağılmıştır. Aynı çekirdeksel yapıları bağlayan bağ, "apolar kovalent bağ" denir H. N. CI. P. S gibi elementel moleküllerde atomları apolar kovalent bağ ile bağlamaktadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  Farklı cins atomların bağlanmasında iki çekirdek arasındaki yük dağılımı. simetrik değildir. Elektron çifti iki çekirdekten birine daha yakındır. Yani elektron çiftleri, iki çekirdek arasında ortaklaşılmaktadır; bağlayıcıdır; ama bir atomdan diğerine transfer edilmemiştir. Böylesi kutuplanmış kovalent bağlara "polar kovalent bağ" denir. Böyle bir bağ, kovalentlik ile iyoniklik arasında bir bağdır Polar bağların pozitif ve negatif yük merkezleri (+) ve (- )' ye yönlenmiş bir vektörle belirtilir. Molekül, bir bütün olarak elektrikçe nötraldir; ama molekülde elektrik yükü dağılımı asimetriktir.NOT: İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı büyüdükçe bağın polarlığı (dipolmomenti de büyür. Elektronegatiflik farkı 1.7 den büyük olan atomlar arasındaki kovalent bağların çoğu, iyonik nitelik taşır (HF, bu genellemenin dışındadır.)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  MOLEKÜLLERİN POLARLIĞI İki atomlu bir moleküllerde molekül aynı cins iki atomdan oluşmuşsa apolar bir moleküldür. Molekül farklı iki atom içeriyorsa hem molekül içi bağ polardır; hem de molekül dışa karşı polardır (dipol momenti vardır); elektriksel alanda yönlenir İkiden çok atom içeren moleküllerde bileşik moleküllerindeki her kovalent bağ, elektronegatifliği düşük olandan yüksek olana doğru yönlenmiş vektörel bir büyüklük gibi düşünülebilir. Bu vektörlerin bileşikleri sıfırsa, yani moleküldeki vektörler simetrikse molekül apolardır style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  MOLEKÜL GEOMETRİLERİ Molekül geometrileri,”değerlik elektron çiftlerinin itmelerine” dayanan bir modelle tasarlanabilir. Bu modele göre, her molekülün bir merkez atomu (molekülde en çok bağ yapabilen atom) vardır, diğer atomlar bu merkeze birli, ikili ya da üçlü bir kovalent bağla bağlanmıştır. Molekül geometrisini, sigma bağları (iki atom arasında oluşan ilk kimyasal bağdır) ile serbest elektron çiftlerinin sayısı belirler. Pi bağları (iki atom arsında oluşan ikinci ve üçüncü kimyasal bağlar) geometride etkili değildir. Merkez atomu çevresindeki elektron çiftleri, birbirlerinden olabildiğince uzak duracak açılara, yani elektron çiftleri arasındaki itmeleri en aza indirebilecek açılara yerleşir. Bu düşüncenin ışığında bir molekülün geometrisi öngörülebilir.style.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Merkez atomu çevresinde iki tip değerlik elektron çifti olabilir: kovalent bağ yapmış elektron çiftleri, bağ yapmamış elektron çiftleri (serbest elektron çifti). Merkez atomu çevresinde tüm değerlik elektron çiftleri bağ yapmış ise; geometrik şekiller aşağıdaki gibidir.style.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  Merkez atomu çevresinde bir elektron çifti bağ yapmamış ise, molekülün geometrisi üçgen piramit, iki elektron çifti bağ yapmamış ise, molekülün geometrisi kırık çizgi şeklindedir Bağ yapmamış elektron çiftleri, bağ yapmışlara göre daha "oynak"tır. Nitekim serbest elektron çiftleri arasındaki itme, bağ yapmışlara göre daha fazladır. Bu nedenle H₂O molekülündeki H-O-H açısı 109.5° den daha düşük 104.5° dir. Sonuç olarak HOH, kırık çizgi şeklindedir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  HİBRİTLEŞME KURAMI İLE MOLEKÜL GEOMETRİLERİ:Hibritleşme ; merkez atomdaki değerlik orbitallerinin kaynaşarak eşdeğer orbitaller oluşturmasıdır. Örneğin; CH₄ molekülünün oluşumu: Merkezi atom olan karbon atomu için; Temel durum: 1s² 2s² 2p² Uyarılmış durum: 1s² 2s¹ 2p³ şeklindedir.(Hidrojen atomları, karbon atomunun 2s ve 2p orbitallerine bağlanmış ise C - H bağları özdeş uzunlukta ve özdeş bağ enerjisinde değildir. Çünkü 2s ve 2p orbitallerinin enerjileri yakın; ama aynı değildir. Yine bu durumda moleküldeki hidrojen atomları arasında 90° lik açılar olmalıdır; çünkü 2p orbitalleri (2px' 2py. 2pz) birbirine diktir. Deneysel gerçekler, bu varsayımlarla uyuşmamaktadır.)Deneyler, CH₄ molekülünde 4 (C - H) bağının aynı uzunlukta, 2s ile 2p nin enerjisi arasında aynı bağ enerjisinde olduğunu, molekülde tek bir tipik açı (109.5°) bulunduğunu göstermektedir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  Bu durum ancak hibritleşme kuramı ile açıklanabilmektedir. Bu kurama göre;1. Hibrit bağları, sigma bağı niteliğindeki kovalent bağlardır. Pi bağları hibrit bağları değildir.2. Her molekül, genel olarak, bir merkez atomuna başka atomların bağlandığı kararlı bir kümedir. Moleküllerin oluşumu ve biçimi, atomlardaki değerlik orbitallerinin kaynaşarak hibrit orbitalleri oluşturmalarıyla açıklanır.3. Merkezi atomunda kaç değerlik orbitali kaynaşıyorsa aynı sayıda hibrit orbitali oluşur. 4. s ve p orbitalleri arasında üç farklı hibritleşme olabilir: sp, sp² , sp³. Hibritleşmeye d orbitalleri de katılabilir. Bunların en önemlileri sp³d ve sp³d² hibritleridir.

  13. Sayfa
  Bu kuramlara göre CH₄ molekülünde merkezi atom karbondur ve molekülde hidrojenlerin bağlandığı, birbirine eşdeğer 4 bağ bulunmaktadır. Kaynaşmayı sağlayan merkezi atomun bir tane s üç tane p orbitalidir. Hibrit orbitalleri kaynaşmaya katılan orbitallerin cins ve sayıları ile belirtilir. Buna göre CH₄ molekülü 4 adet sp³ hibriti oluşturmuştur. Bu dört eşdeğer hibrit orbitalinin herbiri bir düzgün dörtyüzlünün (tetraedral) köşelerine doğru yönlenmiştir. Hibrit orbitallerine de hidrojen atomları bağlanarak metan oluşur. Bu nedenle metan molekülünde bağ orbitallerinin, karbondaki sp³ hibrit atomik orbitalleri ile hidrojen atomlarının 1s orbitallerinden oluştuğu söylenebilir. Metan Molekülüstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  İki çekirdeği doğrudan doğruya bağlayan temel bağa sigma bağı denir. CH₄ de C - H bağları, aynı zamanda sigma bağlarıdır. Buna göre CH₄ de 4 adet sigma bağı vardır. sp³ hibritleşmesi; H₂0 ve NH₃ bileşiklerindeki bağ açılarını da açıklar. Bu moleküllerde bağ açıları, düzgün dörtyüzlü açısına (109°) oldukça yakındır (suda 104.5°; amonyakta 107°). Öyleyse suda oksijen, amonyakta da azotun sp³ hibritleri oluşturur.(Eğer iki hidrojenin 1s elektronları oksijenin 2p orbitallerine bağlanmış olsaydı; p orbitallerinin birbirine dik olmaları nedeniyle sudaki bağ açısı 90° olurdu. Ama bu açı dik değil 104.5° dir.)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  H₂0 daki oksijen atomunun 2s ve 2p değerlik orbitallerinden oksijen atomu etrafında dört sp³ hibrit orbitali oluşturulur. Bunlardan iki tanesi doludur; (bunlar bağ yapmaya katılmayanlardır); diğer ikisi yarı doludur ve bunlara birer hidrojen atomu bağlanır. Bu durumda dört sp³ hibrit orbitalinden 2'si eşdeğerdir. sp³ hibritlerinin dördü eşdeğer olmadığı için H₂0 deki açı düzgün dörtyüzlünün karakteristik açısından biraz sapar. Burada bağ yapmayan iki çift elektronun, bağ elektronları üzerinde itici etkisi bağ açısını küçültür.

  16. Sayfa
  NH₃ molekülünde de durum aynıdır. Ancak NH₃ molekülünde azot atomunun 2s ve 2p değerlik orbitallerinden oluşan dört sp³ hibrit orbitallerinden bir tanesi doludur (bağ yapımına katılmaz), diğer üçü yarı doludur ve bunlara birer hidrojen atomu bağlanır. Bu durumda dört sp³ hibrit orbitalinden 3'ü eşdeğerdir. sp³ hibritlerinin dördü eşdeğer olmadığı için NH₃ deki açı düzgün dörtyüzlünün karakteristik açısından biraz sapar. Burada bağ yapmayan bir çift elektronun, bağ elektronları üzerinde itici etkisi H₂0 molekülüne göre daha az olur. Bu sebeple su molekülünde bağ açısı 104.5°; amonyakta ise 107° dir ve düzgün dörtyüzlünün bağ açısından (109°) daha küçüktür. sp² hibritleşmesinde, merkez atomu çevresinde özdeş nitelikte üç hibrit orbitali (üç sp²) oluşur. Merkez atomu çevresindeki üç elektron çiftini en uzağa savuran açı 120° dir. sp hibritleşmesinde, merkez atomu çevresinde özdeş nitelikte iki hibrit orbitali (iki sp) oluşur; bunların herbiri de zıt spinli iki elektron çiftini en uzağa savu­ran açı 180° dir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  Merkez atomunun hibrit tipi ve hibritin geometrisi:(Merkez Atomu (A) Üzerinde Serbest Elektron Çift Bulunan Moleküllerin Şekli ve Hibriti)Hibritleşme ve hibrit orbitalleri (animasyon)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  21. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  22. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  31. Sayfa
  Hidrojen Bağı (animasyon)Su Molekülü ve Hidrojen Bağı (animasyon)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  33. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  34. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

Kovalent Bağ Videoları

 • 2
  9 ay önce

  Kovalent Bağ - Polarlık - Apolarlık

Kovalent Bağ Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kovalent Bağ Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)